Saksdokumenter stiftelsesmøtet

Her er dokumentene til stiftelsesmøtet i Strømmen Greyhounds.

Ta deg en tur til Brakka (bak klubbhuset Strømmen Stadion) førstkommende onsdag 9. januar kl 19:00. I tillegg til det formelle blir det blant annet planlegging og forslag for sesongen som kommer.

Stifte supporterklubben Strømmen Greyhounds. Formell saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Først teller vi opp antall «stemmeberettigede» (=antall personer i salen). Stemmegiving foregår ved håndsopprekning såfremt ingen ber om skriftlig avstemning.

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av saksliste.

 

2. Konstituering

– Valg av ordstyrer

– Valg av referent

– Valg av to personer til å underskrive/godkjenne referatet

 

3. Godkjenning av vedtekter (supporterklubbens lover og regler)

Forslag til vedtekter finner du nederst på siden. Vedtektene presenteres punktvis (pr §) og vedtas til slutt i sin helhet. Eventuelle endringsforslag fremmes skriftlig under saksbehandlingen.

 

4. Valg

Som styremedlemmer i Strømmen Greyhounds sesongen 2013 foreslås:

-Hans Christian Skøien

-Patrick Nygren

-Robin Lein

-Stig Ottar Birkeland

-Øyvind Aarnes

Styret konstituerer seg selv i forhold til §7 i vedtektene.

 

5. Avslutning

 

 

Vedtekter Strømmen Greyhounds. Forslag til stiftelsesmøtet 09.01.2013

§ 1. Formål

Strømmen Greyhounds (heretter SG) har til formål å støtte fotballen i Strømmen Idrettsforening (heretter SIF) samt legge til rette og jobbe aktivt for den stemningsskapende delen av tilskuerne på Strømmen Stadion. SG er uavhengig av SIF. SG er upolitisk.

2. Navn, historie og emblem

Supporterklubbens navn er Strømmen Greyhounds. SG ble etablert som tribunegruppering våren 1993 og dette regnes som supporterklubbens stiftelse. SG har to offisielle merker/logoer [se vedlegg 1].

3. Besluttende organer

Besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret.

4. Medlemskap

Medlemskap i SG tegnes (ev fornyes) ved innbetaling av fastsatt kontingent og utstedes formelt av Styret eller den Styret har gitt fullmakt. Medlemskap kan avslås hvis særskilte grunner tilsier det, tilsvarende gjelder for eksklusjon (avgjøres av Styret – kan ankes til Årsmøtet). Utmelding meldes skriftlig til styret. Medlemmer strykes ved skyldig kontingent for mer enn ett kalenderår.

5. Årsmøte

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret avgjør tid og sted. Medlemmene skal innkalles senest to uker før møtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle valg av styre og valgkomité, årsmelding, regnskap, medlemskontingent og vedtekter. Forslag til andre saker som skal behandles av årsmøtet må framlegges skriftlig for styret senest åtte dager før årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte (styret plikter å kalle inn hvis min 25 medlemmer skriftlig krever det).

6. Valg

Årsmøtet velger 5 medlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for året årsmøtet holdes eller foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig.

7. Styret / Organisering

– Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 5 styremedlemmer.

– Styret konstituerer seg selv, og kan velge flat struktur. Styremøter avholdes etter innkalling fra den styret utpeker eller når et flertall i styret krever det.

– Styret skal opprette grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og gruppelederne utpekes av styret. Gruppelederne rapporterer til styret og innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2].

8. Opphør

En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler tilfaller 1)den/de av medlemmene som ev er tidligere eier av aktuelle gjenstander, 2)den/de av medlemmene som årsmøtet bestemmer eller 3)Strømmen IF Fotball. Ev kassabeholdning tilfaller uansett Strømmen IF Fotball.

9. Vedtekter

Endringer av vedtektene må foreslås skriftlig til styret senest åtte dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet.

Vedleggene legges inn lørdag

 

 

 

 

Share

Legg inn en kommentar