Saksdokumenter årsmøte 2015

Her ligger dokumentene for årsmøtet torsdag 5. februar.

(ikke helt heldig med klipp og lim, dokumentet i pdf-format vil bli sendt medlemmene og lagt nederst i artikkelen)

Forretningorden årsmøtet 2015

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 og/eller 2015 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet.

Klikk her for forretningsorden årsmøtet (artikkel under)

 

SAK 1

Åpning og konstituering

– Valg av ordstyrer

– Godkjenning av forretningsorden

– Valg av referent

– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen to uker (fungerer som tellekorps ved behov)

– Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjenning av forretningsorden / agenda

 

SAK 2

Årsmelding styret Strømmen Greyhounds 2014

Her følger styrets årsmelding for perioden 29.01.2014 – 05.02.2015.

Styret har bestått av Steinar Norrøne, Magne Wold, Daniel Borgen, Øyvind Aarnes og Hans Alexander Tørres.

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter i perioden. Øvrig dialog mellom styret har foregått via elektronisk kommunikasjon, telefon eller i tilknytning til kamper.

På første styremøte ble organiseringen av undergruppene samt andre verv fastsatt.

Talsmann har vært Steinar Norrøne. Steinar Norrøne har vært styrets kontakt inn mot økonomigruppa. Øyvind Aarnes har vært tribuneansvarlig. Daniel Borgen har vært turansvarlig. Hans Alexander Tørres har vært ansvarlig for webgruppa.

Det meste av aktiviteten har foregått i undergruppene, se under for detaljer rundt organiseringen av disse.

Samarbeidet med klubben (Strømmen IF) har foregått gjennom gruppene og da spesielt tribunegruppa.

Strømmen Greyhounds er innmeldt i Norsk supporterallianse (NSA).

Det har blitt arrangert to bussturer i sesongen 2014 til henholdsvis Hamar og Hønefoss.

For styret Steinar Norrøne (sign)

 

Årsmelding gruppa for økonomi og medlemsregistrering

Årsmelding Økonomigruppa perioden 30.01.2014 – 05.02.2015. Gruppa har bestått av C S og R S, ansvarlig fra styret har vært Steinar Norrøne.

Regnskapet for 2014 viser en omsetning på kr 31 833 med et negativt resultat kr 2 362.

Kontantbeholdningen pr 31.12.2014 er kr 2 315.

For øvrig henviser vi til sak 3 på agendaen (regnskap).

Oppdatert regnskap med posteringer og lagerbeholdning er oversendt styret v/Steinar ca. annen hver måned eller ved behov. Regnskapet med posteringer, bilag etc er (ved forespørsel) tilgjengelig for medlemmene.

I tillegg til bankkontoen opereres det med en kontantkasse. I løpet av 2014 er det handtert cirka 200 inn- og utbetalinger i tillegg til «vanlige kontanthandteringer» (salg, tipping, tur o.l.). Bedre rutiner for behandling av kontanter har virket etter hensikten, det har også vært noe færre kontanter i omløp sammenliknet med 2013. Vi anser vi det som hensiktsmessig å redusere kontantomsetningen ytterligere i 2015, det er f.eks ingen logikk i at nær halvparten av medlemskontingentene og en tredjedel av arrangementene betales kontant. Så mange kriminelle medlemmer har vi ikke.

Selv om økonomigruppa anser at et budsjett er lite hensiktsmessig for supporterklubben bør styret legge enkle økonomiske føringer for året, ev delegere oppgaven til økonomigruppa eller andre. Supporterklubben har noen få men relativt store inntektskilder (f.eks kontingent og julebord) som må opprettholdes (ev erstattes) for å kunne opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå.

 

Strømmen Greyhounds har i 2014 hatt 81 betalende medlemmer fordelt på 70 stk voksne og 11 stk ungdom/barn). Tilsvarende for 2013 var 83 betalende medlemmer. Pr dato har vi 106 registrerte medlemmer, 21 av disse vil bli strøket i løpet av første halvår 2015.

I tillegg til å melde seg inn på «vanlig måte» via nett / nettbank har det også vært mulig å melde seg inn på alle arrangementer og på alle hjemmekampene.

Som tidligere har medlemmene fått utstedt personlig medlemskort. Det er i år mulig å betale kontingenten for – og få utstedt medlemskort for sesongene 2015 og 2016. Betalingene beregnet for 2016 vil først bli tilgjengelig for ordinær drift 01.01.2016.

Manuell utstedelse og utlevering av medlemskort gjør medlemshåndteringen uforholdsmessig ressurskrevende. Dette bør/må effektiviseres i forkant av neste kontingentrunde.

 

Årsmelding Webgruppa

Styrets ansvarlige for webgruppa perioden 30.01.2014 – 05.02.2015 har vært Hans Alexander Tørres.

Supporterklubben har egen hjemmeside samt er å finne på facebook og twitter.

Aktiviteten, i hvert fall på to førstnevnte, har i 2014 ligget på et bunnivå.

 

Årsmelding Turgruppa

Styrets ansvarlige for turgruppa perioden 30.01.2014 – 05.02.2015 har vært Daniel Borgen Larsen.

Det har vært arrangert busstur til Hamar og Hønefoss + tog til Jessheim.

Forsøkt arrangert tur til Sandefjord, Fredrikstad og Bærum – avlyst pga få påmeldinger.

 

Årsmelding Arrangementsgruppa

Styret har ikke hatt noen ansvarlige for arrangementsgruppa i perioden 30.01.2014 – 05.02.2015.

I perioden ble det arrangert julebord 31.01.2015.

Samlinger før hjemmekampene på Rockwood Pub m bl.a resultattipping

 

Årsmelding Tribunegruppa

Årsmelding tribunegruppa perioden 30.01.2014 – 05.02.2015. Styrets ansvarlige for Tribunegruppa har vært Øyvind Aarnes. I tillegg har gruppa bestått av tre-fire mer eller mindre faste medlemmer.

Før sesongen ble det arrangert to-tre tribunedugnader. Det ble gjort noe forefallende arbeid med flagg/bannere, vi fikk på plass trinser og tau for flagg samt fjernet tape og annet søppel fra tribunen.

Det har det blitt montert og delt ut flagg (for kampdager) til ca 15 butikker i Strømmen sentrum.

Det har i 2014 vært tribunearrangement / tifo på fem hjemme- og to bortekamper (se oversikt). Vi skulle gjerne hatt flere og mer varierte tifoer, dog er det begrenset hva som er mulig å få til med 15 pers på felt B og 150 på hjemmetribunen for øvrig. Videre har «fargelegging» ved bruk av bannere, stangflagg m.m. vært prioritert også i 2014. En utfordring, og et irritasjonsmoment, både i forhold til tribunearrangement og «vanlig flagging» er at snaut halvparten av publikum først kommer etter innmarsj eller kampstart.

Oppmøtet på felt B var i fjor noe mindre enn i 2013. Det som i fjor var «bunnivå» med 16-22 pers har i 2014 vært normalen.  Høydepunktene med 30-40 pers begrenset seg til en kamp eller to. Dog er det ingen grunn til å svartmale. Sammenliknet med tidligere sesonger er ikke dette så gæærnt, men selvfølgelig skulle vi helst sett at vi stabiliserte oss på 2013-nivået. Borte var høydepunktet Hamar. For øvrig har oppmøtet på bortekampene vært beskjedent, et tosifret antall strømlinger begrenset seg til Mjøndalen, Jessheim, Hønefoss og Mjøndalen.

Litt på siden av tribunegruppas gjøremål tar vi med en linje om publikumsoppmøtet generelt. Det er verken hyggelig eller «normalt» at et av 1. divisjons beste hjemmelag i 2014 hadde det laveste tilskuersnittet for divisjonen i dette århundret.

Vedr sangreportoaret er det like stort/lite som før. Utførelsen kan betegnes som variabel, men at det låter bra når vi er bra er helt sikkert. En uting er banking med tribunestoler som både overdøver og ødelegger sanger. At det i tillegg oppfattes provoserende for dugnadskorpset som har brukt flere dager på å montere dem er en annen sak (ref ømdømme).

 

SAK 3

Regnskap Strømmen Greyhounds 2014

Resultat               kr          -2 362,00                                                              kr     3 934,00

 

Beholdning pr 01.01.2014            kr            4 677,00                                                              kr        743,00

 

Beholdning pr 31.12.2014            kr            2 315,00                                                              kr     4 677,00

 

Det er kun utarbeidet resultatregnskap for 2014. Økonomigruppa ser ikke nødvendigheten av et fullstendig balanseregnskap (dessuten husker vi ikke alle detaljene fra bed-øk timene).

Lagerbeholdningen er forholdsvis stor og ajourføres i et vedlegg til regnskapet. Vi har satt opp en oversikt over «bruksvarer» med cirka verdi

Økonomigruppa anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide et budsjett for 2015. Dog er det å anbefale at det legges visse føringer (ref sak 2).

Det henvises for øvrig til gruppas årsberetning (sak 2).

 

SAK 4

Vedtekter

Styret oppfatter «flat struktur» som lite heldig for styrets arbeid. I den anledning er valgkomiteen oppfordret til å vurdere vedtektene for valg og styrets organisering.

Valgkomiteen foreslår følgende nye §6 og §7 i vedtektene:

§ 6. Valg

Årsmøtet velger leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende el. foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig.

§ 7. Styret / Organisering

– Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 3-5 medlemmer.

– Styret består av leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer. Leder og nestleder har ansvar for bl.a styrets arbeidsfordeling og gjennomføring av styremøter som fremkommer av vedlegg 2. Styremøter avholdes min. annen hver måned etter innkalling fra leder eller nestleder eller når et flertall i styret krever det.

– Styret skal opprette og bemanne grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og medlemmene utpekes av styret. Styrets ansvarlige for respektive grupper rapporterer til leder. Medlemmer av gruppene (som ikke er styremedlemmer) kan innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2].

 

SAK 5 Valg

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til styre for Strømmen Greyhounds:

Valgkomiteens innstilling i alfabetisk rekkefølge; Daniel Borgen Larsen, Hans Alexander Tørres, Magne Wold, Steinar Norrøne.

 

 

Innstilling fra styret for valg av valgkomite på årsmøtet 05.02.2015

Innstillingen fra det avtroppende styret legges frem på årsmøtet.

 

SAK 6 Innkomne forslag

Forslag fra styret:

Øke medlemskontingenten til kr 200 / kr 100 fra og med sesongen 2016

Motivasjon: SG gikk med underskudd i 2014. Fortsetter den negative trenden vil følgene av det bli redusert aktivitet, dvs  mindre midler til bluss, tifo evt spons av bussturer etc

 

 

saksdokumenter årsmøte sg 2015

 

Share

Legg inn en kommentar