Vedtekter

Strømmen Greyhounds ble formelt organisert som en medlemsbasert frivillig forening 9. januar 2013.

Klikk her for referat fra stiftelsesmøtet

 

Vedtekter Strømmen Greyhounds

Lov vedtatt: 09.01.2013 (på stiftelsesmøtet for supporterklubben Strømmen Greyhound). Lov sist endret: Ordinært årsmøte 05.02.2015

§ 1. Formål

Strømmen Greyhounds (heretter SG) har til formål å støtte fotballen i Strømmen Idrettsforening (heretter SIF) samt legge til rette og jobbe aktivt for den stemningsskapende delen av tilskuerne på Strømmen Stadion. SG er uavhengig av SIF. SG er upolitisk.

§ 2. Navn, historie og emblem

Supporterklubbens navn er Strømmen Greyhounds. SG ble etablert som tribunegruppering våren 1993 og dette regnes som supporterklubbens stiftelse. SG har to offisielle merker/logoer [se vedlegg 1].

§ 3. Besluttende organer

Besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap i SG tegnes (ev fornyes) ved innbetaling av fastsatt kontingent og utstedes formelt av Styret eller den Styret har gitt fullmakt. Medlemskap kan avslås hvis særskilte grunner tilsier det, tilsvarende gjelder for eksklusjon (avgjøres av Styret – kan ankes til Årsmøtet). Utmelding meldes skriftlig til styret. Medlemmer strykes ved skyldig kontingent for mer enn ett kalenderår.

§ 5. Årsmøte

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret avgjør tid og sted. Medlemmene skal innkalles senest to uker før møtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle valg av styre og valgkomité, årsmelding, regnskap, medlemskontingent og vedtekter. Forslag til andre saker som skal behandles av årsmøtet må framlegges skriftlig for styret senest åtte dager før årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 25% av medlemmene skriftlig krever det.

§ 6. Valg

Årsmøtet velger leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for inneværende eller foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig.

§ 7. Styret / Organisering

– Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 3-5 medlemmer.

– Styret består av leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer. Leder og nestleder har ansvaret for bl.a styrets arbeidsfordeling og gjennomføring av styremøter. Styremøter avholdes minimum annen hver måned etter innkalling fra leder eller nestleder eller når et flertall i styret krever det.

– Styret skal opprette og bemanne grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og medlemmene utpekes av styret. Styrets ansvarlige for respektive grupper rapporterer til leder. Medlemmer av gruppene (som ikke er styremedlemmer) kan inkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2].

§ 8. Opphør

En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler og kassabeholdning tilfaller Strømmen IF Fotball.

§ 9. Vedtekter

Endringer av vedtektene må foreslås skriftlig til styret senest åtte dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet.

 

 

Share

3 tanker om “Vedtekter

  1. Tilbaketråkk: Saksdokumenter årsmøtet | Strømmen Greyhounds

  2. Tilbaketråkk: Innkalling til årsmøte | Strømmen Greyhounds

  3. Tilbaketråkk: Innkalling til årsmøte 2016 | Strømmen Greyhounds

Legg inn en kommentar